Odbrana u krivičnom i prekršajnom postupku

Advokat – branilac u krivičnom postupku

Krivični postupak u našem pravnom sistemu uglavnom otpočinje donošenjem naredbe o sprovođenju istrage, ili pak, potvrđivanjem optužnice kojoj nije prethodila istraga. U slučaju da je protiv vas pokrenut krivični postupak na bilo koji od ovih načina, biće vam neophodan branilac u postupku.

Po našem krivičnom procesnom pravu odbrana u krivičnom postupku može biti fakultativna ili obavezna. U slučaju obavezne odbrane, morate imati branioca – advokata, još od prvog saslušanja pa sve do okončanja postupka, dok u slučaju fakultativne odbrane to nije zakonski obavezno, ali je poželjno i daje vam odlučujuću prednost u postupku.

Naša advokatska kancelarija vrši odbranu u svim vrstama krivičnog postupka bez obzira za koje krivično delo vas terete. Odbrana u krivičnom postupku je specijalnost naše kancelarije.

Advokata branioca može angažovati okrivljeni lično, ali i član porodice okrivljenog ili bračni drug. Dalji tok postupka je identičan, bez obzira ko je izabrao branioca.

Advokat-branilac u prekršajnom postupku

Ako je protiv vas pokrenut prekršajni postupak po prekršajnoj prijavi policije, ili bilo kog drugog organa, nikako vam ne preporučujemo da idete na saslušanje bez branioca.

Praksa da imate advokata u prekršajnom postupku se pokazala izrazito efektnom.

Potrebno je da nam mejlom ili na viber dostavite kopiju ili fotografiju sudskog poziva za prekršajni sud ili listing prekršaja koji izdaje prijemno odeljenje Prekršajnog suda i mi ćemo vas uputiti u vaša procesna prava i obaveze.

Naša kancelarija vrši praksu odbrane u postupku po bilo kom prekršaju predviđenom prekršajnim zakonodavstvom.

Ako vam je stigla osuđujuća presuda prekršajnog suda, jer ste prethodno bili na saslušanju, rok za žalbu je kratak, iznosi samo 8 dana. Brzo reagujte i odmah nam pošaljite skeniranu presudu, da bi mogli uložiti žalbu.

Zastupanje oštećenog u krivičnom postupku

Krivična dela imaju po pravilu posledicu koja se sastoji od povrede zastićenog dobra nekog lica. To lice naziva se oštećenim u krivičnom postupku i ima pravo na tzv. imovinsko-pravni zahtev. Imovinsko-pravni zahtev ima za predmet naknadu štete oštećenog lica prouzrokovanu izvršenjem krivičnog dela.

Takođe, naknada štete od osiguranja, kao posledica dešavanja osiguranog slučaja (npr. saobraćajne nesreće) rađa pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni bol i strah, te ćemo za vas podneti odštetni zahtev ka osiguravajućoj kući i naplatiti iznos osiguranja.