Izrada ugovora

Koncipiranje ugovora i ostalih privatnih isprava

Bilo da kupujete ili prodajete nepokretnost, automobil ili neku drugu pokretnu stvar, želite da sačinite i overite ugovor o doživotnom izdržavanju ili da vašu slobodu ugovaranja iskoristite na neki treći, pravno dozvoljen način, mi vam stojimo na raspolaganju.

Advokatska kancelarija Dešević, sačinjava sve vrste ugovora. Pored ugovora, sačinjavamo i testamente, sve oblike isprava i jednostrane izjave volje.

Overa kod javnog beležnika

Ako pravni sistem zahteva overu ugovora ili druge isprave kod notara (solemnizacija), zakazaćemo za vas sastanak kod javnog beležnika, mesno nadležnog za overu dotične isprave, i sa vama posetiti notarsku kancelariju u cilju overe.

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju spada u takozvane aleatorne ugovore (lat. alea – kocka). To su ugovori sa elementom neizvesnosti, “kockanja”, zato što u trenutku zaključenja ugovora nije poznata visina prestacije davaoca izdržavanja (visina njegove obaveze uslovljena je dužinom života primaoca izdržavanja).

Pored aleatornosti, ovaj ugovor je i dvostrano obavezan, teretan, ali i strogo formalan pravni posao. To znači da je forma ugovora o doživotnom izdržavanju striktno zakonom propisana, tzv. svečana forma koja zahteva angažman sudije (sada javnog beležnika) pri zaključenju. Specifičnost ovog ugovora je i to što proizvodi naslednopravne posledice, jer nepokretna imovina obuhvaćena ovim ugovorom ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdržavanja.

Propusti koji se dese prilikom zaključenja ovog pravnog posla mogu imati dugoročne pravne konsekvence u budućnosti.

Iz svih navedenih razloga, u slučaju da želite sačiniti ugovor o doživotnom izdržavanju, bilo kao davalac ili primalac izdržavanja, kontaktirajte nas.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Ako kupujete ili prodajete nepokretnu stvar tj. nekretninu, zakonodavac vas obavezuje da to učinite u pisanoj formi – obavezna pisana forma ugovora o prometu nepokretnosti. To znači da ugovor mora biti zaključen na papiru, a kasnije i overen kod javnog beležnika.

Zakon propisuje i bitne, obavezne elemente tog pravnog posla kao uslov njegove punovažnosti.

Za vas ćemo sačiniti ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, a po potrebi i sprovesti potrebne provere vlasničkih odnosa, zakazati termin kod nadležnog notara i kao vaš zastupnik, upisati vas u katastar nepokretnosti kao vlasnika.

Izjave saglasnosti / Saglasnost roditelja

Sve izjave saglasnosti daju se u pismenoj formi i overavaju se kod javnog beležnika. U praksi se najveći broj izjava saglasnosti odnosi na saglasnost koju roditelj daje drugim licima za staranje i putovanje sa njegovom decom.

Za vas ćemo formulisati izjavu saglasnosti roditelja u formi koja se traži po zakonu i kojom ćete ovlastiti drugog roditelja ili treće lice da vrši roditeljsko pravo na određen način i u određenom vremenskom periodu (npr. put u inostranstvo sa detetom).

Dostavite podatake elektronskim putem

Ako vam okolnosti to ne dozvoljavaju ne morate se pojaviti lično u našoj kancelariji. Dovoljno je da nam elektronskim putem ili poštom dostavite relevantne podatke – snimak dokumenata koji su nam potrebni za sastavljanje ugovora/isprave, a mi ćemo sastavljen ugovor/ispravu dostaviti vama ili direktno notaru.