Angažman u inostranstvu

Osnovno pravilo je da advokat poslove obavlja na teritoriji države u čijoj je komori registrovan. Međutim, postoje situacije kada advokati mogu delovati i van državnih granica.

Pojedine države imaju potpisane bilateralne sporazume o advokatskoj pravnoj pomoći, pa advokati mogu delovati na teritoriji svih država potpisnica.

U ostalim slučajevima, važe generalna pravila za punomoćnika i vlastodavca.

Republika Crna Gora

Između Republike Srbije i Republike Crne Gore postoji međunarodni ugovor koji se odnosi na pružanje pravne pomoći od strane advokata. Sve radnje koje mogu preduzimati u svojoj matičnoj državi, advokati registrovani u komori Republike Srbije mogu preduzimati i u Crnoj Gori u skladu sa tamošnjim propisima, i obrnuto.

Ako imate potrebu za advokatskim angažmanom bilo koje vrste u Republici Crnoj Gori, obratite nam se za pomoć. Bilo da je u pitanju krivični sudski postupak, ostavinski postupak, ročište, podnošenje tužbe, izvršenje ili neki drugi pravni postupak, angažujte nas.

Izvršenje crnogorske sudske presude u Srbiji

Presuda crnogorskog suda i ostale izvršne isprave, kao i isprave koje potiču od sudova drugih zemalja, mogu se izvršiti na teritoriji Republike Srbije protiv domaćeg dužnika, uz uslov da ovakve isprave prethodno prođu kroz posputak priznanja.

Istovremeno, ako je naš državljanin poverilac u Crnoj Gori, izvršenje se može sprovesti u toj državi. Proceduru ćemo pokrenuti i izvršenje sprovesti za vas po punomoćju.

Put u inostranstvo

Ako je za vas potrebno preduzeti neku pravnu – zastupničku radnju u bilo kojoj evropskoj ili svetskoj državi gde ćemo delovati u vaše ime.

Pravna predispozicija je da se takva radnja može preduzeti preko punomoćnika po našim i lokalnim propisima, kao i po Kodeksu profesionalne advokatske etike.

Naši advokati će, sa vama ili umesto vas, otputovati na bilo koje odredište sa ciljem da posao bude uspešno završen. Pozovite nas ili nam pošaljite elektronsku poruku u cilju razmatranja ove mogućnosti.